Prodej medu "ze dvora"

04.10.2018 20:20
Chovatel včel může prodávat med od vlastních včel, který nebyl získán v podniku schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném krajskou veterinární správou pro výrobu potravin a to za těchto podmínek:
 
Smí být prodáván výhradně med, který pochází ze stanoviště/stanovišť včel chovatele, který tento med prodává.
Celkové množství takto prodaného medu nesmí překročit 2 tuny za rok.
Tento prodej medu může provozovat jak chovatel včel fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, podstatné je pouze to, aby tato osoba opravdu chovala včelstva, jejichž med prodává.
Možnost prodeje medu není limitována počtem včelstev, který má chovatel registrován.
 
 
Med lze prodávat:
 
Na stanovišti včelstev.
V domácnosti/v bydlišti chovatele včel.
Na místě, kde se včely nacházejí (kočovné stanoviště, pokud je stanoviště registrováno v Ústřední evidenci hospodářských zvířat).
V tržnici nebo na tržišti.
Do místního maloobchodu, který med prodává přímo spotřebiteli a nachází se na území ČR. Za místní maloobchody jsou považována také zařízení stravovacích služeb (např. restaurace, hostince apod.).
Použije-li chovatel med v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb, nemusí tento med označit stanoveným způsobem.
 
Je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti nebo v maloobchodní prodejně, musí být označen v souladu s požadavky na balené potraviny.
Ten, kdo prodává nebo dodává med formou „ze dvora“ je povinen zajistit, aby byl doprovázen obchodním dokladem s výjimkou případů, kdy k prodeji dochází ve vlastním hospodářství nebo ve své domácnosti.
Ten kdo si med zakoupí, ho nesmí dále uvádět na trh (med nelze prodávat obchodníkům/zprostředkovatelům tj. společnostem, které ho prodají teprve konečnému spotřebiteli).
Med musí být dodáván, přeléván a skladován v obalech, určených pro potraviny.
Je možné prodávat pouze a výhradně med, nikoliv výrobky z medu nebo med s přídavkem jakékoliv jiné potraviny (meruňky v medu, medové tyčinky, medové perníčky apod.).
Při prodeji medu „ze dvora“ není ztekucování ani pastování zakázáno, ani nijak omezeno. Ztekucení medu, podobně jako pastování, pokud probíhají v prostorách včelaře – myšleno na hospodářství, respektive na stanovišti – jsou součásti prvovýroby. 
Internetová nabídka např. formou internetové reklamy s uvedením sdělení, že med si lze vyzvednout na adrese chovatele, na stanovišti včelstev nebo na hospodářství chovatele je v souladu s pravidly pro prodej „ze dvora“.
Prodej na dálku (např. prostřednictvím internetu) nelze považovat za prodej „ze dvora“, a je pro něj vyžadována registrace.
 
 
Označování medu:
 
Název: Med (nepsat „včelí“, protože definice medu ve vyhlášce č. 76/2003 Sb. je vyhrazena jen pro med, který produktem včel) a pokud je med získán vytočením, lisováním, vykapáním nemusí už být označen jako květový nebo medovicový, stačí název „med“. Název lze doplnit o slova jako „lipový“, „ze šumavských strání“ apod. – viz § 9 odst. 2 vyhlášky č. 76/2003 Sb.: „značení medu, s výjimkou filtrovaného medu a pekařského medu (průmyslového medu), může být doplněno následujícími údaji:
 
a) regionálním, územním nebo místním označením původu, pokud výrobek pochází zcela z uvedeného zdroje původu,
 
b) ve vztahu k původu medu názvem 'jednodruhový' nebo 'smíšený',
 
c) druhem rostlin, z nichž pochází, pokud výrobek pochází zcela nebo převážně z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky, třeba pylová zrna z uvedené rostliny,
 
d) specifickými kritérii jeho jakosti.“ Nepřípustná jsou zdravotní a výživová tvrzení, která nejsou dostatečně průkazná a pouze se obecně tradují.
 
Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele nebo jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele v případě právnické osoby.
 
Údaj o množství: Hmotnost: X g (uvádět v hmotnostních nebo objemových jednotkách
 
Původ: kde byl med získán; tj. uvést: Původ: Česká republika (ne ČR nebo CZ).
 
Datum minimální trvanlivosti: jsou tyto možnosti, jak toto uvést:
 
Datum minimální trvanlivosti do: den, měsíc, rok
 
nebo
 
Datum minimální trvanlivosti do konce: měsíc, rok (v případě, že si výrobce stanoví trvanlivost nejvýše v délce 18 měsíců)
 
nebo
 
Datum minimální trvanlivosti do konce: rok (v případě, že si výrobce stanoví trvanlivost delší než 18 měsíců)
 
Zdroj: SVS, ČSV