Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019

02.12.2018 12:36

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa

Č. j.: 57329/2018-MZE-17212

V Praze dne 7. 11. 2018

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření
obecné povahy, kterým se stanoví:
 
 
Článek 1
 
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2019
 
Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a
šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v
období od 1. 1. do 31. 12. 2019, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z
prostředků státního rozpočtu.
 
 
Část I.
 
Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu
 
 
10. Včely
 
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) – monitoring
 
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma).
Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem
nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek
měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou
umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od
25 včelstev.
 
EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
 
Vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu
vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky
včelí měli se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních
nařízených pro dotčené ochranné pásmo. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od
10 včelstev.
 
EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
 
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být
odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření
odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na
dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2019.
 
 
Část II.
 
Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat
 
 
3. Včely
 
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
 
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:
a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec,
b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.
 
ExM310 VARROÁZA - předjarní léčebné ošetření
 
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2019.
 
ExM330 VARROÁZA - letní ošetření kočujících včelstev
 
Ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2019, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.
ExM340 VARROÁZA - podzimní preventivní ošetření
Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích se provede v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.